browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ökoiskola

img032 img033

Emléklap HAPPY-hét 2023

2019/20-as tanév Öko munkaterve

Féléves és év végi beszámolók:

2017/18-as tanév félévi beszámoló2016/17-es tanév évvégi beszámoló

 

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása
minimumkövetelmények

 

Minden pályázó intézmény számára:

 1. Az iskola bemutatása

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az intézmény megnevezése:    Teleki Sámuel Általános Iskola

Székhelye:                              2030. Érd, Törökbálinti út l.

Intézmény típusa:                   általános iskola

OM azonosító:                       037323

Évfolyamok száma:                1-8. évfolyam

Alapítás éve:                          1932.

Az intézmény fenntartója,      KIK Érdi Tankerület

felügyeleti szerve:                    2030. Érd, Budai u. 7.

Alapító okirat száma:             6/2012. KGY.

Létszámadatok:

         Tanulói létszám 486 fő

         Pedagógus létszám 41 fő

         Technikai létszám 11 fő

         Tanulócsoportok száma: 22

         Napközis csoportok száma: 7

 

Iskolánk 80 éves múlttal rendelkezik. 1993-ban vettük fel a Teleki Sámuel nevét. A nagy Afrika kutató munkássága egyúttal utat mutat az intézményünkben tanuló gyerekek sokoldalú nevelésében.

Mindig fontos volt számunkra partnereink igénye, véleménye, a közös együttműködés a gyermekek érdekében.

Legfontosabb számunkra a gyermekek szeretete, tisztelete.

Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték: a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és az általános erkölcsi közösségi normákkal.

Intézményünkben emeltszintű, emelt óraszámú oktatás folyik 1 – 8. évf. idegen nyelv tantárgyakból.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, 2006-ban először, majd 2010-ben ismét elnyertük az ÖKO ISKOLA címet, amit büszkén használunk. Évente több olyan programot szervezünk, amely a környezetünk védelmét szolgálja.

Intézményünkben kihelyezett zeneiskolai tagozat, néptánc oktatás, logopédiai foglalkozás folyik. Saját erőforrásunkból fejlesztő szakembert alkalmazunk. Évente két nyílt napot szervezünk, ahol lehetőséget kínálunk a szülőknek az iskola érdemi munkájának megtekintésére.

Városi, megyei, országos tantárgyi versenyeken jó eredménnyel veszünk részt: kimagasló a mese-, prózamondás, képzőművészet valamint sporteredményeink.

A tanulók tanórán kívüli tevékenykedtetésére is nagy gondot fordítunk: szakkörök, felzárkóztatások, napközi, tanulószoba; erdei iskola, nyári táborokat szervezünk.

Iskolai könyvtárunk több mint 13000 kötettel segíti a fő feladatunk egyikét, az olvasóvá nevelést.

Hagyományaink iskolánk olyan pedagógiai munkáját (üzenetét) közvetítik, amelyek a múltból gyökereznek, de a jövőt építik.

 Névadónk emlékének tiszteletére a Teleki Napok keretében kerül megrendezésre: Teleki Kupa Városi Asztalitenisz verseny, Teleki Városi Földrajz verseny, különböző szaktárgyi versenyek, bemutatók, vetélkedők, túrák, kiállítások, az „Év Pedagógusa” díj odaítélése, a többet vállaló szülők munkájának elismerése (Teleki Emlékplakettel).

Iskolánk rendezi meg minden év áprilisában a városi helyesírási versenyt alsó tagozatosok számára, az 5-6. évfolyamosok városi anyanyelvi vetélkedőjét, valamint a városi számítástechnika vetélkedőt.

 

 1. Az iskola ökoiskolai tevékenységének általános bemutatása

Az ÖKO iskola szemlélettel a mindennapjaink cselekedeteibe „beleívódott” a környezettudatos gondolkodás, viselkedés. 

Hagyományaink ezen a területen:

 • évente három alkalommal hulladékgyűjtést szervezünk tágabb környezetünkben,
 • iskolánkban állandó elemgyűjtő konténer található, ahova tanulóinkon kívüli személyek is hozhatnak ebből a veszélyes hulladékból,
 • szelektív hulladékgyűjtő sziget működik az iskola területén,
 • tanulóink szelektíven gyűjtik a hulladékot,
 • műanyagflakon zsugorítót vásárolt és működtet az iskolánkban a Diákönkormányzat,
 • évente két alkalommal – szülők bevonásával – parkosítási akciót szervezünk,
 • SZMK segítségével kerékpártárolót állítottunk fel az udvaron,
 • külső partnerek segítségével több komposztálót építettünk, helyeztünk üzembe. Feladatunk a későbbiekben ezek folyamatos karbantartása.
 • évente két alkalommal – SZMK, iskolavédőnő bevonásával – egészséges életmód vetélkedőt szervezünk a tanulóknak; a szülők részére pedig alternatív gyógyászati módok- és környezetkímélő tisztítószerek bemutatása történik,
 • projekt napot szerveztünk egészséges életmód témakörében, illetve a jeles napokhoz kapcsolódóan,
 • több kollegánk volt az elmúlt időszakban fenntarthatósággal kapcsolatos továbbképzésen, konferencián,
 • tanévenként több alkalommal szervezünk versenyeket, kirándulásokat a környezetvédelemmel kapcsolatosan (Madarak-fák napja, Víz világnapja, Föld napja),
 • folyamatos madár megfigyelés és madárvédelem történik az intézmény területén,
 • az erdei iskola programjaiban kiemelt szerepet kap a természetvédelmi területek megismerése, védelme,
 • a partnereinktől kapott energiatakarékos eszközöket használjuk, karbantartjuk (izzócsere, víztisztító berendezés, csapok),
 • az osztályok részére minden tanévben meghirdetjük a legszebb tanterem, a legápoltabb udvarrész versenyt,
 • tanulóink és családjaik rendszeresen részt vesznek az egyéb szervezetek által meghirdetett természetvédelmi, környezetszépítési programokon.

 

Folyamatosan fejlesztettük a környezetvédelem és a fenntarthatóság tanításában módszertani eszköztárunkat.

Számunkra fontos lenne az ÖKO-iskola cím további használata, hiszen a fentiekből is kitűnik, hogy jelentős feladatot valósítottunk meg, melyet szeretnénk továbbfejleszteni.

Az ÖKO-iskola pályázatot a Szülői Munkaközösség 2013. május 30-án megtartott ülésén egyhangúlag támogatta; a Diákönkormányzat 2013. május 8-án megtartott ülésén egyhangúlag támogatta; a nevelőtestület a 2013. május 6-án megtartott értekezleten egyhangúlag támogatta a pályázat beadását.

 

 1. Az elmúlt három év legfontosabb fejlesztései az ökoiskolai munka terén

Az elmúlt időszakban a környezetvédelemmel kapcsolatos hagyományainkat megerősítettük.

A jeles napokhoz kapcsolódóan projektnapokat rendeztünk évente több alkalommal:

 • Környezetvédelmi projekt kapcsán vetélkedőket, rajzpályázatokat, irodalmi-versenyeket (vers- és prózaírás a természetről) szerveztünk a jeles napokhoz kapcsolódóan.
 • A fenntarthatóságra nevelés kapcsán minden osztály elkészítette az ÖKO fáját újrahasznosított anyagokból különböző technikák alkalmazásával.
 • Kiállításokat szerveztünk újrahasznosítható anyagokból készített tárgyakból PET palackból madáretető, zöldségeskertbe jelzőtábla, gyökereztető; konzervdobozokból ceruzatartó, bábok; pizzás dobozból laptop állvány; műanyag kupakokból és WC papír gurigákból kisautók).
 • Aktivisták segítségével komposztálókat építettünk az iskola udvarára. A komposztáló építéséről, módjáról, használatáról tanulóink gyakorlatban és előadás formájában is megismerkedhettek. Kapcsolatot tartunk dr. Szabó Dezső, nyugalmazott mérnöktanárral, akiről az Érd Városi Televízió is filmet készített Nyitott szemmel c. műsorához.
 • A gyümölcsprogramból származó szerves hulladékot folyamatosan komposztáljuk.
 • Az 5. évfolyamosok biokertet terveztek, építése 2013. tavaszán megkezdődött.
 • Iskolánk fennállásának 80. évfordulójára 80 db bokor, 80 db virágos növény került elültetésre az iskola udvarán.
 • Több környezetvédelemmel kapcsolatos pályázaton vettünk részt:

„Vesd bele magad!” Program keretében 100 csomag vetőmagot osztottunk ki tanulóink között. Célja: magyar termékek népszerűsítése, a munka örömének megtapasztalása, növények ápolásának megtanulása.

„Természetesen a természettel.” – 3 fordulós levelező versenyen vett részt a 4. évfolyam. Célja: önálló tevékenykedtetés, a természet értékeinek felkutatásával, felhasználásával. (naptárkészítés népi megfigyelések kiemelésével, zöldségek és gyümölcsök tartósítása, festőnövények használata, népi játékok taníttatása, az év növényeinek, állatainak bemutatása)

„Kölyök suli- környezetvédelmi program” címmel a PANASONIC Cég támogatásával munkafüzetekre és munkatankönyvekre pályáztunk. Ezek a segédletek maximálisan kiegészítik a természetismeret tananyagunkat.

„Fizibusz” segítségével egy egész kísérleti délutánon ismerkedhettek meg a felsős tanulók a fizikai törvényszerűségekkel.

Részt vettünk a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség programján, ahol különböző foglalkozások keretében ismerkedtek meg tanulóink az állatvédelemmel, állattartás főbb szabályaival, védett állatokkal. Segítségükkel a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogatott el egy évfolyam.

 • A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen 4 fő vett részt az elmúlt 3 évben.

 

Érd, 2013. június 10.

 

                   Ságiné Solymossy Szilvia                         Varga Jánosné

                            ÖKO csop.vez.                                     igazgató