browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Beiskolázási tájékoztató

 

Beiratkozás 2018-ban:

 

 

Felvételi eljárásrend

a tankerületi központok fenntartásában működő

általános iskolák 2018/2019. tanév

első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2018. április 12.  8-19 óra
2018. április 13.  8-18 óra

 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  •  A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány).
  •  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  •  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  • óvodai szakvélemény
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. (Mindkét szülő írja alá, válás esetén is, kivéve, ha bírósági határozat van az egyedüli szülői felügyeleti jogról.)
  • Nyilatkozat az etika ill. hit-és erkölcstan oktatásban való részvételről 
  • Tanulói adatlap (melléklet)

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

Az intézményvezető meghozza a tanulók felvételével kapcsolatos döntést, melyet írásban megküld az érintett szülők részére.

 

További fontos tudnivaló:

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani.

 

Azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke az óvodában marad, nem kell a nyilatkozatokat kitölteni.

 

tanuló adatlap,

nyilatkozat,

életvitelszerű tartózkodási nyilatkozat