browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Alapítvány

 

Segítse a Parkváros Gyermekeiért

Alapítványunkat az adója 1%-ával!

 

Adószámunk: 19184348-1-13

 

KÖSZÖNJÜK!

—-

Így segíthetsz, ha inkább banki átutalással szeretnél adományozni: 

Egyszeri adományozás

 

64800035-10312917 Takarékbank

A megjegyzés rovatba írd be az „ONLINE” szót

Rendszeres adományozás

 

Állandó átutalást a saját bankodnál kezdeményezhetsz, vagy az internetbankod felületén, vagy pedig személyesen egy állandó megbízás leadásával.

 

 


 

PARKVÁROS GYERMEKEIÉRT

 ALAPÍTVÁNY

2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

 

 

 

Parkváros Gyermekeiért Alapítvány

Alapító okiratának kivonata

 

Az alapítvány létrehozói kiindulva abból a felismerésből, hogy az iskola oktató-nevelő munka elképzelhetetlen jól képzett, az oktatást szívügyének tekintő szakemberek nélkül, valamint az oktatás fejlesztésének nélkülözhetetlen feltétele az oktatás feltételeinek javítása, ezért közös akarattal létrehozzák

Parkváros Gyermekeiért Alapítványt,

melynek székhelye: 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az alapítvány létrehozói:

Orbán Béla        
Wágner Sándor        
Wágner Sándorné        
Virág János        
Virág Jánosné        
Radics László        
Radics Lászlóné        
Frank László        
Frank Lászlóné        
Katkó Péter        
Katkó Péterné         
Patkóné Séra Ilona         
Nagy Lászlóné        
Juhász Istvánné         
Kissné Körmendi Elvira         
Wiltner Miklósné         
Gadaneczné Makra Piroska         
Kocsisné Benkő Gyöngyi         
Kosztola Imréné         
Tiba Jánosné        

 

Az alapítók az alapítvánnyal összefüggő eljárásra az Érden 1999. szeptember 17-én kelt meghatalmazással 3 személyt jelöltek ki az alapítói jogok gyakorlására, akik az alábbiak:

 

 • Frank Lászlóné          
 • Kosztola Imréné        
 • Patkóné Séra Ilona   

 

 

Az alapítvány célkitűzése

Az alapítvány célja:

 1. elősegíti az iskolai oktatás feltételeinek javítását (nyelv, matematika, számítástechnika, sport, technika)
 2. hozzájárul a kiemelkedő képességű tanulók tudásszintjének javításához
 3. elősegíti a gyenge képességű tanulók felzárkóztatását
 4. növeli az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásában
 5. a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alapítvány az oktatás – nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és sport területén folytat közhasznú tevékenységet

 

Az alapítvány céljainak megvalósítása:

 1. a megfelelő képesítésű tanárok alkalmazásához nyújt anyagi segítséget
 2. kezdeményezi és finanszírozza a tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök indítását
 3. kiadványokat, eszközöket szerez be az oktatáshoz
 4. kapcsolatot keres és tart fenn hasonló célú alapítványokkal
 5. támogatókat keres az alapítvány céljainak megvalósításához.

 

Csatlakozás az alapítványokhoz:

Az alapítvány nyitott. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi, természetes vagy jogi személy továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága (a továbbiakban csatlakozó) ha az alapítvány céljával egyetért, és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell eljuttatni az alapítványhoz. Az elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

 

Az alapítványi vagyon forrásai:

 1. Az alapítvány vagyonának (induló törzsvagyon) összege 50.000,- Ft, melyet az alapító 20 szülő biztosított.
 2. Az alapítványi vagyon további forrásai az alapítványhoz csatlakozók által hozott vagyon, továbbá természetes és jogi személyek, vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságai által adott hozzájárulás, az alapítvány saját bevétele. Az alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni az oktatáshoz szükséges álló vagy fogyóeszközökkel. Ezekben az esetekben a hozzájárulás összegét a könyve szerinti illetőleg a beszerzési érték alapján kell meghatározni.
 3. Az alapítvány vagyona vállalkozási tevékenységgel is gyarapítható. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében – azokat nem veszélyeztetve – végezhet.
 4. Az alapítvány számlájára való befizetés forintban és devizában is történhet, az utóbbi esetben a hozzájárulást devizaszámlán kell elhelyezni.
 5. A személyi jövedelemadó meghatározott részének bevétele is növelheti az alapítvány forrásait, az 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak alapján.
 6. Az alapítvány a vagyonát továbbra is csak az alapítvány céljaiban megfogalmazottakra használhatja fel.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártoktól független kell, hogy legyen, jelölteket a választásokon nem állíthat és nem támogathat, illetve pártoknak anyagi támogatást nem nyújthat.

 

Az alapítványi vagyon felhasználása:

 1. A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által meghatározott célra lehet felhasználni. Az alapítvány által az iskola részére vásárolt fogyóeszközök minden esetben, az álló eszközök ellenkező rendelkezés hiányában az iskola tulajdonába kerülnek.
 2. Az alapítvány vagyonából elsődlegesen az oktatás feltételeinek megteremtését kell biztosítani.
 3. Az alapítvány további célkitűzéseinek megvalósításához alapítványi vagyont, – kivéve a meghatározott célra biztosított összeget – csak akkor lehet felhasználni, ha a 2. pontban meghatározott feladathoz a szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak.

 

Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal:

 1. Az alapítvány vagyonát kuratórium kezeli és gondozza
 2. A gazdálkodás során elért eredményt az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítására használhatja, azt nem oszthatja fel.
 3. Az utalványozás jogát az utalványozási joggal felruházott személyek gyakorolhatják – elnök, titkár -.

 

Az alapítvány működése

 

Az alapítvány kuratóriuma:

 1. Az alapítvány vezető szerve a kuratórium. A kuratórium elnökből, titkárból és állandó tagokból áll.

 

Elnök:          Varga Gréta Bernadett

                         

Titkár:          Kiss Lajosné

              

Tagok:         Kiss Ilona

                    Nonn Ilona

                 Ferencz Katalin

        Faragóné Szappanos Ilona

                 Tőzsér Irén

                                                                                                               

 1. A kuratórium 7 főből áll.

 

 1. A kuratórium tagjai: Az iskola nevelőtestületének 3 tagja, és a szülők képviseletében 4 fő. (akiknek gyermeke jelenleg az iskola tanulója vagy tanulója volt)

 

A kuratórium jogköre:

A kuratórium hatáskörébe tartozik különösen a kuratórium céljának megvalósításával összefüggő döntések meghozatala így:

 1. dönt az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, továbbá a hozzájárulások elfogadásáról
 2. meghatározza és jóváhagyja az iskolában az általa támogatott szakköröket, tanfolyamokat, a tanulmányokat, a résztvevő pedagógusokat és tanulókat.
 3. évenként pályázatot írhat ki a nevelő – oktató munkát segítő tevékenység díjazására
 4. felhatalmazást ad megállapodás megkötésére
 5. meghatározza, illetve ellenőrzi a gazdálkodás irányát is.

 

A kuratórium kötelezettsége:

 • a határozatokról sorszámozott nyilvántartást vezetni
 • az alapítvány működésével kapcsolatos ügyiratoknak a törvényben meghatározott őrzése úgy, hogy az a kuratórium minden tagja részére elérhető és ellenőrizhető legye
 • egy belső szabályzat megalkotása, melyben kitérnek a dokumentumokba való betekintés szabályaira, a dokumentumokért felelős személyre, a szolgáltatási igénybevétel szükségességének feltételeire, módjaira, illetve minden olyan tevékenységre, amelyet az alapítók a kuratórium jogkörébe utalnak,
 • a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében éves beszámoló illetve közhasznúsági jelentés készítése, melyet a kuratórium minősített többséggel hagyhat jóvá.

 

A kuratórium működése:

 1. A kuratóriumot az elnök hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal kötelezően (éves feladatok meghatározása és az év végi beszámolás céljából). Össze kell hívni a kuratóriumot akkor is, ha az állandó tagok legalább 20%-a kéri.

Az ülésre az írásos meghívót a napirend feltüntetésével az elnök készíti el, és arról az ülést megelőzően két héttel e-mail vagy postai úton értesíti a tagságot.

Az ülések nyilvánosak, az iskola hirdetőtábláján azok időpontja kiírásra kerül.

 

 1. A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 6 tag jelen van. Döntéseit nyílt szavazással és legalább 5 egyhangú szavazattal hozza. A kuratórium meghatározott ügyekben titkos szavazást és egyhangú döntés meghozatalát határozhatja meg.

 

 1. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 1. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a kuratórium ülésein elhangzottak lényegét kell rögzíteni. A kuratórium határozatairól, döntéseiről szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a döntések, határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, az érintettekkel való közlés módját, illetve a nyilvánosságra hozatal módját, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A kuratórium jelenlévő tagjai a jegyzőkönyvet valamennyien aláírják és ellenvéleményüket csatolhatják.

 

 1. A kuratóriumot az elnök képviseli.

 

 1. A kuratórium tagjait úgy kell kijelölni az alapítónak, hogy Ptk. 74/C § (3). bekezdése alapján az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást ne gyakorolhasson. Erre tekintettel a kuratórium tagjai az alapítóval nem állhatnak közeli hozzátartozói-, alkalmazotti-, és egyéb érdekeltségi viszonyban, illetve a kuratórium tagjait úgy kell kijelölni és a kuratórium működését úgy kell meghatározni, hogy döntéseit ezen elveknek és szabályoknak megfelelően hozza meg.

 

 1. A kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 2011. évi CLXXV Ptk. 74./C. § (3). bekezdése és az ECTV. 38. § (1.)-(2.) és 39. § alapján állnak fenn.

 

Az alapítványi tagság megszűnése

 1. Az alapítvány megszűnéséhez a kuratórium egyhangú szavazással meghozott döntésére van szükség.

 

 1. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány szervezett alapítvány rendelkezésére álló vagyonból biztosítani kell, hogy a tanulók megkezdett – a kuratórium által támogatott – tanulmányaikat befejezhessék, továbbá az alapítvány által vállalt kötelezettségeket teljesíteni kell. A fennmaradt pénzbeli vagyont az oktatás iskolai fejlesztésére kell fordítani. A jelen alapítvány alapító okiratban nem érintett kérdéseket az Együttműködési Megállapodásban, alapítványi Működési Szabályzatban a kuratóriumi határozatokban, a Ptk. és az Ectv. jogszabályi előírásai szerint kell rendezni.

Az alapítvány védi a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat és az egyéni kezdeményezést támogatja. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szakmai szervezetekkel és az adományozókkal.

 

Érd, 2013. október 30.