browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Beiskolázás 2019/2020

Tájékoztató a 2019-2020-as tanév beiskolázásához

A beiratkozás lehetséges módiai:

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:

   

   

   

  törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelóen személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (ld. IV. pont) alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket (összevetés kormányhivatali körzetes listával, adatok felvitele, stb.).

 2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

   

   

   

  KÖFOP l.o.o – VEKOP 15 – 2017 – 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Minden tankerületi központ által fenntartott intézménynek biztosítania kell az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét, azok számára, akiknek erre igényük van.

Az e-Ugyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetóek, és aláírás után a másolatok feltölthetóek.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülónek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.5

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.6

Az iskolába lépéshez szüksé;es fejlettség elérését tanúsító igazolás.7 óvodai szakvélemény szakértői bizottság szakértői véleménye8 sajátos nevelési igényíí gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Nyilatkozat a törvényes képviseletról (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

A közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó (ld. l. sz. melléklet) kitöltésére nem kötelezhető a szülő vagy gondviselő, mert ezt nem írja elő jogszabály, azonban annak kitöltését – a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében – kérheti a köznevelési intézmény. Mindemellett fel kell hívni a törvényes képviselők figyelmét arra, hogy ebben az esetben önként teszik meg a nyilatkozatot, és adják meg azzal kapcsolatban a releváns adatokat.

A beiratkozáskor az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tennie a szülőknek. 

A beiratkozáshoz szükséges mellékleteket az alábbi linkekre kattintva érheti el.

1.számú melléklet – Nyilatkozat törvényes képviseletről

2.számú melléklet – Életvitelszerű lakcím nyilatkozat

3.számú melléklet – Etika és hittan nyilatkozat

4.számú melléklet – Teleki beiratkozási adatlap

 

Felvételi körzet (Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2019/2020-as tanév)

 

További fontos tudnivalók

 1. A felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.Š (2) bekezdése alapján érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be (jogorvoslatra irányuló) kérelmet a járási hivatal közleményében, hirdetményében meghatározott határidőig La nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. (1) bekezdésl,

A kérelmet az intézménynél kell benyújtani. Az intézményvezetó jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelmet javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt megküldi a fenntartó részére, aki a kérelmet elutasíthatja, illetve a döntést

 1. megváltoztathatja, vagy
 2. megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet – a fenntartó tankerületi központ hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével – az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen az iskolaszék, vagy a bizottság

 1. a kérelmet elutasítja,
 2. a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
 3. a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.
 4. A benyújtott kérelmeket a kérelem elbírálására jogosult a vonatkozó szabályok szerinti határidőben köteles elbírálni.
 5. Az intézményvezetó a járási hivatalnak jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vett fel.